Ta witryna używa pliki cookie. Kontynuując przeglądanie strony, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji można znaleźć w Polityce Prywatności.Jeszcze tylko: 00:00:00
×

Podaj swoje dane aby otrzymac nagrode!

Przeprowadzenie promocji przez firmę Performance Lead GmbH jest gwarantowane. Prezentowana w promocji marka nie sponsoruje, ani nie jest związana z firmą Performance Lead GmbH
Dane firmy · Ochrona danych osobowych · Regulamin

Dane firmyPerformance Lead GmbH
Hauptstraße 223
65760 Eschborn
Niemcy

Telefon: +49 (0)6196-9727744
E-Mail: service.pl@performance-lead.com

CEO: Junaid Din
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Frankfurt am Main
Numer ewidencyjny: HRB 102064
NIP: DE299753117

POLITYKA PRYWATNOŚCII. Informacje ogólne

Ninejsza Polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Performance Lead GmbH z siedzibą przy Hauptstraße 223, 65760 Eschborn, Niemcy, zarejestrowana w organie odpowiedzialnym (ACRA) w Frankfurt am Main, numer rejestracji: HRB102064, jak również praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem oraz sposobów ich realizacji.

1. Administrator danych osobowych

Performance Lead GmbH z siedzibą przy Hauptstraße 223, 65760 Eschborn, Niemcy, zarejestrowana w organie odpowiedzialnym (ACRA) w Frankfurt am Main, numer rejestracji: HRB102064 (dalej: „Performance Lead GmbH” lub „my”) jest administratorem danych osobowych, zgodnie z wymaganiami w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty na adres:
Hauptstraße 223, 65760 Eschborn, Niemcy lub przez e-mail na adres: service.pl@performance-lead.com.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: dataprotection.pl@performance-lead.com.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursów organizowanych przez Performance Lead GmbH(dalej: „Uczestnik”) przetwarzane są:
i) w celach niezbędnych w szczególności do organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, przyznania i wydania nagród, zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
ii) w celach marketingu produktów lub usług Performance Lead GmbH na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
iii) w celach marketingu produktów lub usług partnerów Performance Lead GmbH (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy) na podstawie dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych tym podmiotom oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tych podmiotów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
iv) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Performance Lead GmbH wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
v) w celach analitycznych i statystycznych służących poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Performance Lead GmbH oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), które zawarły umowę z Performance Lead GmbH lub wobec których zostały podjęte działania przed zawarciem umowy na ich żądanie przetwarzane są:
i. w celach niezbędnych do wykonania umowy zawartej z Performance Lead GmbH lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
ii. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Performance Lead GmbH, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
iii. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Performance Lead GmbH, w szczególności zapewnienia kontaktu przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania umowy, a także ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania, osób kontaktowych lub innych osób ze strony podmiotu, który zawarł umowę z Performance Lead GmbH lub inną osobą biorącą udział w wykonaniu umowy z Performance Lead GmbH są przetwarzane:
i. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Performance Lead GmbH, w szczególności zapewnienia kontaktu z podmiotem będącym stroną umowy zawartej z Performance Lead GmbH, weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się z Performance Lead GmbH, jest uprawniona do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacja umowy zawartej z Performance Lead GmbH oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
ii. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Performance Lead GmbH, w szczególności wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Dane osobowe osób kontaktujących się za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego są przetwarzane w celach niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na pytanie, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez RODRO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

II. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Performance Lead GmbH w zakresie świadczonych na rzecz Performance Lead GmbH usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Performance Lead GmbH, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, IT, prawne i kurierskie.

2. Korzystamy również z usług zewnętrznych podmiotów w odniesieniu do analizy, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania naszych stron online. Wiąże się to z tym, że podmioty te mogą mieć dostęp do adresu IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byłyby w stanie przesłać informacji do swojej przeglądarki. Podmioty zewnętrzne mogą również używać tzw. znaczników pikseli (niewidoczna grafika, znana również jako "web beacons") do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikseli mogą być wykorzystywane do oceny informacji, takich jak ruch na danych stronach internetowych. Dane osobowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne podobne do log.

3. Korzystamy także z usług hostingowych. Służą one do świadczenia usług infrastrukturalnych i usług związanych z platformą, jak również z mocą obliczeniową i usługami związanych z przestrzenią dyskową i bazami danych, usług związanych z bezpieczeństwem oraz usług konserwacji technicznej w celu utrzymania funkcjonowania działalności online.

4. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych partnerom Performance Lead GmbH oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tych podmiotów odbiorcami danych osobowych mogą być także partnerzy Performance Lead GmbH (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy).

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

III. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

1. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu produktów lub usług Performance Lead GmbH lub partnerów Performance Lead GmbH na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem service.pl@performance-lead.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach niezbędnych do organizacji konkursu, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a w przypadku przyznania nagrody – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego w związku z obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z konkursem.

4. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Performance Lead GmbH, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Performance Lead GmbH lub przez stronę trzecią, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że Performance Lead GmbH wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Dobrowolność podania danych osobowych

1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, to podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy z Performance Lead GmbH.

3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Performance Lead GmbH, to podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Performance Lead GmbH lub przez stronę trzecią, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tych celów.

V. Cookies i logi systemowe

Z momentem połączenia się przez użytkownika z serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, z którego użytkownik łączy się z serwisem. Będziemy przetwarzać, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym komputera, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika i w których przechowywane są określone informacje, które serwer może odczytać ponownie. Mają one na celu ułatwienie korzystania z serwisu na naszych stronach internetowych oraz uczynienie oferty internetowej bardziej przyjazną i efektywną.
Oczywiście można również korzystać z naszej strony internetowej bez akceptowania plików cookies. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z Twoimi życzeniami i odmówić akceptacji plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie lub usunąć już zapisane pliki cookie. Pamiętaj, że w przypadku niezaakceptowania plików cookie nasze strony internetowe mogą nie działać prawidłowo.

Poniżej w zakładce "Funkcje indywidualne" można dowiedzieć się, która funkcja wykorzystuje pliki cookies na naszych stronach internetowych.
Można w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach dokonania zmiany w ustawieniach dotyczących plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można uzyskać pod adresami:
a) Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
b) Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka?esab=a&s=ciasteczka&r=0&as=s;
c) Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
d) Opera http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html;
e) Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac.

VI. Piksel Facebooka

Nasza strona wykorzystuje piksel Facebooka do pomiaru konwersji: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej: "Facebook").

Pozwala nam to na śledzenie zachowań użytkowników strony po przekierowaniu ich na stronę internetową dostawcy, poprzez kliknięcie na reklamę na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynku oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora strony internetowej, anonimowe i nie posiadamy informacji dotyczących tożsamości użytkowników. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych na Facebooku. Może to pozwolić Facebookowi na wyświetlanie reklam na stronach Facebooka i poza nim. Jako operator strony internetowej nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Wykorzystanie pikseli Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadnione działanie w celach marketingowych, w tym w mediach społecznościowych.

Dalsze informacje na temat ochrony prywatności znajdują się w Ochronie Danych Osobowych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/

Można również wyłączyć funkcję remarketingu "Custom Audiences", czyli tzw. "niestandardowe grupy odbiorców" w sekcji "Ustawienia dla reklam" na stronie: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, trzeba być zalogowanym na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamę z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

VII. Marketing bezpośredni

Rejestrując się i uczestnicząc w naszych konkursach możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług Performance Lead GmbH oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych naszym partnerom w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług tych podmiotów (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy).

Prowadzenie marketingu bezpośredniego przez Performance Lead GmbH oraz przez naszych partnerów (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy) może odbywać się poprzez przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez telefon.

Przesyłanie informacji o produktach i usługach Performance Lead GmbH i/lub naszych partnerów (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy) za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz udostępnienia adresu poczty elektronicznej.
Przedstawienie informacji o produktach i usługach Performance Lead GmbH i/lub naszych partnerów (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy) poprzez kontakt telefoniczny wymaga wyrażenia zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego oraz udostępnienia numeru telefonu.

W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienia danych osobowych naszym partnerom w celach marketingu bezpośredniego produktów lub usług tych podmiotów, zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez naszych partnerów oraz zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego przez naszych partnerów, Twoje dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail oraz numer telefonu mogą zostać przekazane naszym partnerom (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy) w celu prowadzenia działań marketingowych przez te podmioty.

Na podstawie tych zgód możesz otrzymać w przyszłości specjalne oferty produktów i usług od nas i/lub naszych partnerów, wyraźnie wymienionych w oświadczeniu o zgodzie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu. Możliwe sektory, z których firmy mogą się z Tobą skontaktować w celach reklamowych poprzez marketing telefoniczny, smsowy, e-mail i pocztę: handel detaliczny czyli sprzedaż online, sklepy stacjonarne, motoryzacja (również dealerzy i części zamienne), nieruchomości, meble, dekoracja wnętrz, odzież, biżuteria, kosmetyki, telekomunikacja, energia, gaz i paliwo, FMCG; finanse, pożyczki, karty kredytowe, kredyty, inwestycje, oszczędności, odszkodowania, ubezpieczenia – osobowe, majątkowe, społeczne i gospodarcze oraz inne ubezpieczenia; turystyka: podróże, noclegi, linie lotnicze, biura podróży; lifestyle: zdrowie i uroda, dating, fitness, fundacje, media i wydawnictwa, hobby, gry, edukacja, social media; usługi prawne i odszkodowawcze; rolnictwo – agrokultura.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać informacji o produktach i usługach Performance Lead GmbH i/lub naszych partnerów (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem:Partnerzy) możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem service.pl@performance-lead.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każda osoba zgodnie z art. 15 RODO ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, obejmujące prawo do uzyskania potwierdzenia, że i czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do informacji o celu przetwarzania, kategoriach danych osobowych podlegających przetwarzaniu, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub sposobie ustalania tego okresu, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą, o prawach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych, źródle pochodzenia danych osobowych (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą) oraz prawo do otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania dotyczących Cię nieprawidłowych danych osobowych.
Zgodnie z art. 17 RODO masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
Zgodnie z art. 18 RODO masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do przenoszenia danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy oraz przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.
Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem service.pl@performance-lead.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Aby dochodzić swoich praw wymienionych w niniejszym punkcie, prosimy o kontakt z Performance Lead GmbH w formie pisemnej pod adresem Hauptstraße 223, 65760 Eschborn, Niemcy lub w formie elektronicznej na adres: service.pl@performance-lead.com. W takim przypadku prosimy o przesłanie do nas wiadomości z tematem "Ochrona danych". Informacje o działaniach podjętych w związku z żądaniem poinformujemy Cię w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. Możemy przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim przypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nas żądania, z podaniem przyczyn opóźnienia.

IX. Ochrona danych osobowych

Performance Lead GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych oraz zapewnia ich przetwarzanie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami RODO. Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne i dokładamy wszelkich starań w celu ochrony wolności i praw osób, których dane przetwarzamy. Nasze strony internetowe i/lub komunikacja z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej jest szyfrowana przy użyciu protokołu https.


X. Osoby niepełnoletnie

Korzystanie z usług świadczonych przez Performance Lead GmbH, zawieranie z nami umów oraz uczestnictwo w organizowanych przez nas konkursach jest możliwe wyłącznie przez osoby pełnoletnie (tj. osoby, które ukończyły 18 rok życia). W związku z powyższym, możemy poprosić Cię o podanie daty urodzenia w celu weryfikacji Twojego wieku.REGULAMIN KONKURSU1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs (dalej: „Konkurs”).
1.2. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Performance Lead GmbH np. pod adresem: https://superwybor.de/.
1.3. Organizatorem Konkursu jest Performance Lead GmbH z siedzibą przy Hauptstraße 223, 65760 Eschborn, Niemcy, zarejestrowana w organie odpowiedzialnym (ACRA) w Frankfurt am Main, numer rejestracji: HRB102064 (dalej: „Performance Lead GmbH” lub „Organizator”).
1.4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Performance Lead GmbH.
1.5. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które w momencie uczestnictwa w konkursie ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz które w chwili zgłoszenia uczestnictwa, którego dokonują z terytorium Polski, mają stałe miejsce zamieszkania w Polsce (dalej: „Uczestnik”).
1.6. Pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i osoby reprezentujące Performance Lead GmbH oraz jej partnerów i sponsorów, a także członkowie ich rodzin i gospodarstw domowych, jak również wszystkie osoby, które zostały zdyskwalifikowane, wykluczone lub zablokowane w Konkursie zgodnie z punkcie 8.1. Regulaminu, nie są uprawnione do udziału w Konkursie.

2. Ogólne warunki Konkursu

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i odbywa się poprzez rejestrację online. W celu dokonania rejestracji online należy podać dane wymagane w procesie rejestracji, tj. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i datę urodzenia.
2.2. Zgłoszenie do udziału w Konkursie może być dokonane również pocztą tradycyjną na adres Performance Lead GmbH, Hauptstraße 223, 65760 Eschborn, Niemcy. W takim przypadku w zgłoszeniu należy podać dane obejmujące: imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail i datę urodzenia.
2.3. Uczestnictwo jest możliwe tylko do upłynięcia terminu rejestracji zgłoszeń. W przypadku dokonywania zgłoszenia uczestnictwa pocztą tradycyjną, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało dokonane prawidłowo, gdy list został wysłany przed upływem terminu rejestracji zgłoszeń oraz dostarczony do Performance Lead GmbH nie później niż w terminie trzech dni roboczych po upływie terminu rejestracji zgłoszeń.
2.4. Uczestnictwo w Konkursie nie jest w żaden sposób uzależnione od zakupu jakichkolwiek towarów, korzystania z odpłatnych usług i/lub uiszczenia jakichkolwiek opłat za na rzecz Performance Lead GmbH, jego partnerów lub jakichkolwiek innych podmiotów, organizacji czy spółek zaangażowanych w organizację Konkursu. Jeżeli w związku z uczestnictwem w Konkursie przeprowadzana jest ankieta, to udział w ankiecie nie ma wpływu na uczestnictwo w Konkursie.
2.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Rezygnacja z Konkursu odbywa się poprzez przesłanie jej na adres mailowy: service.pl@pelema.biz lub wskazany adres siedziby Organizatora. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym momencie.

3. Wielokrotne uczestnictwo, niepoprawne informacje

3.1. Udział w konkursie jest możliwy tylko osobiście. Każdy Uczestnik Konkursu jest obowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Wielokrotne zgłoszenia spowodują wykluczenie z Konkursu. To samo dotyczy wprowadzania nieprawdziwych danych osobowych lub danych osobowych osób trzecich. Roszczenie o wydanie wylosowanej nagrody nie podlega przeniesieniu.

4. Losowanie nagród oraz termin udziału w Konkursie

4.1. Nagrody wyszczególnione na stronie internetowej Konkursu zostaną rozlosowane pomiędzy wszystkich Uczestników, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia do udziału w Konkursie.
4.2. Konkurs trwa od 16.09.2019 r. do 31.12.2024 r. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 31.12.2024 r. o godzinie 23:59.

5. Powiadomienie zwycięzców / przekazanie nagrody

5.1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze losowania wspomaganego komputerowo. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej e-mailem, pocztą lub telefonicznie.
5.2. Nagrody rzeczowe zostaną doręczone na adres podany podczas zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.
5.3. Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez zwycięzcę.
5.4. Zdobywca pierwszego miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 10.000 PLN albo nagrodę rzeczową o wartości nieprzekraczającej 10.000 PLN.

6. Pozbawienie / utrata prawa do nagrody

6.1. Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o wygranej za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
6.2. Jeśli powiadomienie o wygranej nie powiedzie się, zwycięzca traci prawo do nagrody. Do takich przypadków zalicza się w szczególności powiadomienie o przyznanej nagrodzie wysłane pocztą tradycyjną, które nie mogło zostać doręczone lub zwycięzca nie odpowiada na takie powiadomienie w ciągu 14 dni od jego otrzymania, poprzez skontaktowanie się z Organizatorem za pomocą telefonu, e-maila lub poczty tradycyjnej (liczy się data doręczenia). Zawiadomienie o wygranej drogą elektroniczną lub telefoniczną uznaje się za nieudane, jeżeli nie można skontaktować się ze zwycięzcą za pośrednictwem adresu e-mail lub/i numeru telefonu (np. e-mail nie został prawidłowo doręczony lub zwycięzca nie odpowiedział w terminie 14 dni na e-mail poprzez skontaktowanie się z Organizatorem za pomocą telefonu, e-maila lub poczty tradycyjnej - liczy się data doręczenia - lub numer telefonu jest nieaktywny lub nie jest numerem telefonu zwycięzcy) lub zwycięzca nie odbierze dwóch połączeń od Organizatora z informacją o wygranej.
W przypadku utraty prawa do nagrody, losowanie takiej nagrody zostanie powtórzone przez Organizatora.

7. Przeniesienie prawa do nagrody oraz podatki

Roszczenie o wydanie wylosowanej nagrody nie może być przenoszone na inne osoby i podmioty.
Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich ewentualnych podatków w związku z wygraną, których zapłata wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8. Zasady postępowania, dyskwalifikacja i zawieszenie

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia dalszych osób z uczestnictwa poza grupą osób wymienionych w punkcie 1.6. Regulaminu, o ile takie wyłączenie jest obiektywnie uzasadnione. Obiektywna przyczyna istnieje w szczególności, gdy Uczestnik narusza zakaz wielokrotnego uczestnictwa, o którym mowa w punkcie 3.1 Regulaminu lub w inny sposób narusza warunki uczestnictwa w Konkursie. Z udziału w konkursie mogą również zostać wykluczone osoby, które utrudniają lub zakłócają prawidłowy przebieg Konkursu, np. poprzez manipulowanie procesem uczestnictwa, konkursem i/lub stronami lub poprzez próby naruszenia zasad konkursu i/lub poprzez inne nieuczciwe próby wywarcia wpływu na Organizatora, w szczególności poprzez zakłócanie spokoju, grożenie lub nękanie pracowników Organizatora lub innych uczestników.

9. Prawo do przerwania i zakończenia losowania lub wprowadzenia modyfikacji

9.1. Performance Lead GmbH zastrzega sobie prawo do odwołania lub zakończenia Konkursu z przyczyn obiektywnych, z zachowaniem praw nabytych Uczestników. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Konkurs nie może być przeprowadzony jakiegokolwiek powodu, w szczególności w przypadku gdy dojdzie do zainfekowania wirusem komputerów, wystąpienia błędów w sprzęcie lub oprogramowaniu oraz z powodu innych okoliczności technicznych lub prawnych, które będą miały wpływ na administrowanie, zapewnienie bezpieczeństwa, integralność lub normalne, właściwe przeprowadzenie Konkursu.
Performance Lead GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązującego prawa. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości e-mail lub telefonicznie. Uczestnik ma prawo do wycofania uczestnictwa w Konkursie z zachowaniem praw nabytych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawiadomienia Uczestnika o zmianie Regulaminu. Po upływie tego okresu uważa się, że Uczestnik zaakceptował zmiany Regulaminu.

10. Reklamacje

10.1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora.
10.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.
10.3. Reklamacja powinna zawierać datę, dane osoby składającej (imię, nazwisko, adres do korespondencji), opis przedmiotu reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie.
10.4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia doręczenia reklamacji listem poleconym.
Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

11. Odpowiedzialność Organizatora

11.1. Nie gwarantujemy, że przesyłanie danych przez internet będzie zawsze możliwe i dostępne z powodu ewentualnych błędów technicznych, które nie są zależne od Organizatora Konkursu. Organizator nie odpowiada zatem za stałą i nieprzerwaną dostępność wykorzystywanych przez niego systemów internetowych ani za techniczne i elektroniczne błędy usługi teleinformatycznej, na które nie ma żadnego wpływu, w szczególności za takie usterki, jak utrata lub opóźnienie przesyłu, zmiana, manipulacja lub przekierowanie wiadomości e-mail spowodowane przez zewnętrzne sieci danych, zewnętrzne linie telefoniczne lub inny sprzęt lub oprogramowanie uczestników lub osób trzecich. To samo dotyczy zakłóceń w odniesieniu do wprowadzania, rejestrowania, przesyłania i przechowywania danych, w szczególności również w przypadku błędnych, brakujących, przerwanych, usuniętych lub wadliwych zapisów danych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności także wtedy, gdy e-maile lub inne wpisywane dane (w polach stron Konkursu) nie spełniają wymogów technicznych i w rezultacie nie zostaną przesłane lub zaakceptowane przez system. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku kradzieży lub zniszczenia systemów lub nośników danych przechowujących dane. To samo dotyczy przypadków nieuprawnionej modyfikacji lub manipulacji danymi przez Uczestników lub osoby trzecie.

12. Ochrona danych osobowych oraz prywatności

12.1. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Performance Lead GmbH siedzibą przy Hauptstraße 223, 65760 Eschborn, Niemcy, zarejestrowana w organie odpowiedzialnym (ACRA) w Frankfurt am Main, numer rejestracji: HRB102064.
12.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są:
a) w celach niezbędnych w szczególności do organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców konkursu, przyznania i wydania nagród, zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursu oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) w celach marketingu produktów lub usług Performance Lead GmbH na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) w celach marketingu produktów lub usług partnerów Performance Lead GmbH (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy) na podstawie dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych tym podmiotom oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tych podmiotów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d) w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Performance Lead GmbH wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
e) w celach analitycznych i statystycznych służących poprawie stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Performance Lead GmbH oraz zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
12.3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty na adres Hauptstraße 223, 65760 Eschborn, Niemcy lub przez e-mail na adres: service.pl@performance-lead.com.
12.4. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można się skontaktować pod adresem: dataprotection.pl@performance-lead.com.
12.5. Odbiorcami danych osobowych mogą być – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – podmioty współpracujące z Performance Lead GmbH w zakresie świadczonych na rzecz Performance Lead GmbH usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Performance Lead GmbH, w szczególności podmioty świadczące usługi księgowe, IT, prawne i kurierskie.
12.6. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udostępnienie danych osobowych partnerom Performance Lead GmbH oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tych podmiotów odbiorcami danych osobowych mogą być także partnerzy Performance Lead GmbH (pełna lista partnerów dostępna jest pod adresem: Partnerzy).
12.7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
12.8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach niezbędnych do organizacji Konkursu, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu, a w przypadku przyznania nagrody – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego w związku z obowiązkiem odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z konkursem.
12.9. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Performance Lead GmbH, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres czasu wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
12.10. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Performance Lead GmbH lub przez stronę trzecią, to dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w tych celach, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, chyba że Performance Lead GmbH wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
12.11. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w celach marketingu produktów lub usług Performance Lead GmbH lub partnerów Performance Lead GmbH na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dokonuje się poprzez kontakt pod adresem service.pl@performance-lead.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12.12. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
12.13. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
12.14. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz praw przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać w Polityce prywatności pod adresem: Ochrona danych osobowych.

13. Prawo właściwe

13.1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
13.2. Konkurs podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.
13.3. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu jest zobowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu, który został opublikowany na stronach Performance Lead GmbH np. pod adresem https://pl.my-new-smartphone.com.
13.4. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i przebieg Konkursu.
13.5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszelkie warunki określone w Regulaminie.
13.6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
13.7. Organizator zapewnia, że wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Konkursem będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
13.8. Organizator Konkursu informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator Konkursu informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z udziałem w Konkursie, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
13.9. Organizator Konkursu informuje, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu pomiędzy konsumentem a Organizatorem, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
13.10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.